LIVE (Rainy)🌱Spring Sydney Freedom-Day 3 George St 13.10.21 #sydney #Australia